Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Youve Lifecoaching en Mediumschap diensten op het gebied van

coaching, mediumschap of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Hierna te noemen Youve.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Youve opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het

gebied van coaching, ,mediumschap of aanverwante werkzaamheden.

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan een coaching, reading of aanverwante dienst van Youve.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband

houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen

Opdrachtgever en Youve tot het verlenen van Diensten door Youve ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en

schriftelijke aanbiedingen,offertes en overeenkomsten waarbij door Youve in het

kader van zijn beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst

waarbij voor de uitvoering door Youve derden worden betrokken.

3.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en

voorzover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Youve zijn overeengekomen.

4.

Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet

van toepassing, tenzij Youve deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van toepassing. Opdrachtgever en Youve treden alsdan in overleg om een

nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen

te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van

de oorspronkelijke bepaling.

6. Deze algemene voorwaarden

zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van

Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1.

Alle door Youve gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30

dagen, tenzij anders aangegeven. Youve is slechts aan een offerte gebonden

indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde

geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Youve is bevestigd.

2.

De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever

als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en Youve hebben ook een Overeenkomst

gesloten indien Youve een tussen Opdrachtgever en Youve gemaakte afspraak

schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of

– als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. De gesloten overeenkomsten tussen Youve en opdrachtgever leiden voor Youve

tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Youve gehouden is

haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap

naar de maatstaven van het moment van nakomen van Youve verlangd kan worden.

2. De cliënt zal eerlijk en open bijdragen aan de

gesprekken en zich inzetten. De cliënt neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit

over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en de

cliënt gezamenlijk doorbrengen als daarna, op zich voor het boeken van resultaat.

3. Mocht de coach tijdens het coaching traject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder

het werkterrein of de deskundigheid van de coach vallen, dan zal de coach de cliënt daarop

attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

4.In alle gevallen waarin Youve dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om –

in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door

derden of zich te laten bijstaan door derden.

5.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Youve aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Youve worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig

aan Youve zijn verstrekt, heeft Youve het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten

en/of de uitde vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan

de opdrachtgever in rekening te brengen

6 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Youve een termijn is overeengekomen,

dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de

overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Youve

op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht

op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een

nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Youve de overeenkomst dient uit te voeren,

Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding

van de Overeenkomst.

7 Wanneer Youve de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte

daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is.

Youve aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van

de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

8 . Youve is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Behalve als er sprake is

van ernstige nalatenheid van Youve.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de

overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Youve zal de opdrachtgever zo spoedig

mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft,

zal Youve de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6: Geheimhouding

1.Youve is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan

op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van

alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron

heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie. Youve draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd

aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

Informatie met betrekking tot de cliënt wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan

derden verstrekt nadat de cliënt kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft

gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

2.Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Youve en Cliënt plaatsvinden,

worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Youve zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever,

enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Cliënt hiervoor

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 7: Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom

berusten op de door Youve ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Youve

houder van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken

voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,

merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. Youve is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere

doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter

kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënt.

Artikel 8: Honorarium en kosten

1.

Het honorarium van Youve bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald

vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van

tarieven per door de Youve gewerkte tijdseenheid.

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede

exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar

niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.

3. Youvekan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met

honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van

Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Youve heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd,

het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot

aan Youve heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

4. Youve behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria

aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde

maatregelen.

Artikel 9: Betaling

1.

Betaling dient tenzij schriftelijk anders is overeengekomen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum,

op een door Youve aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting

uit welke hoofde dan ook.

2.

Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is

vanaf het moment van verzuim aan Youve over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd

gelijk aan de wettelijke rente.

3.

Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Youve hoofdelijk aansprakelijk

voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze

Opdrachtgevers zijn verricht.

4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan,

zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: Incassokosten

1. Indien Youve invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de

kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden

op ten minste 15% van de openstaande facturen.

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders

en/of advocaten.

Artikel 11:Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is Youve niet

gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder

bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij

derden. Youve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de

cliënt zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de cliënt alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of

soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

2. Elke aansprakelijkheid van Youve voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade,

van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. Youve heeft het recht om zonder opgave van reden het coachingstraject of de workshop/training te

annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen

cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door

deze aan Youve betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor het coachingstraject of de

workshop/training te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van het coachingstraject

of de workshop/training, kosteloos geschieden.

Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleiding-

coachingtraject te voldoen.

4. Bij annulering binnen 6 weken tot en met 2 weken voor aanvang van het coachingstraject of de workshop

of cursus is Youve gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering

binnen 2 weken het volledige bedrag.

5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van het

coachingstraject of de workshop/training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet

deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk

door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt,

is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort

komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden

op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met Youve wordt aan Youve toestemming verleend voor

automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens

zal Youve uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen Youve en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien Youve en Opdrachtgever c.q. Cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst,

zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van

mediation.

3. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren

tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het

arrondissement waarbinnen Youve gevestigd is.

Artikel 15 Overige bepalingen

1 Een sessie duurt 60 minuten. Indien nodig wordt een uitloop van 15 á 30 minuten aansluitend gepland.

2 Bij verhindering dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd (dit kanper email, telefonisch,

per voice mail of persoonlijk). Zonder annulering zijn wij genoodzaakt de volledige sessie in rekening te brengen.

3. De kosten van een reading dienen na afloop van iedere zitting contact te worden voldaan. Bij het niet nakomen

van betalingen kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

4. Wanneer men een enkele (mediamieke) sessie afneemt is men op de hoogte van Youve’s werkwijze (zie website).

Een enkele sessie is gerichtop het op intuïtieve wijze beantwoorden van vragen.


Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Youve

Lifecoaching en Mediumschap, hierna te noemen Youve, uitgegeven cadeau- en tegoedbonnen

.Door gebruik te maken van een cadeau- of tegoedbon van Youve aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en

verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle doorYouve uitgegeven cadeau- en tegoedbonnen ((hierna

gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Youve en door Youve aangewezen

derde partijen.

2.

Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code.

Dit kan een nummercode en/of tekstcode zijn.

Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt.

U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.

In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies

vindt geen vergoeding plaats.

Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Youve te worden verstrekt.

Youve behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele

Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Youve of een door Youve aangewezen

derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling

in geld te verlangen.

3.

De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de

Cadeaubonnen.

Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig.

Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

4.

Cadeaubonnen uitgegeven door Youve zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via Youve

5.

Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

6. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende diensten van Youve..

De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt gedurende de geldigheidsduur

van de Cadeaubon.

7. Indien het totaalbedrag van de dienst hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen),

dient het verschil contant betaald

te worden

8. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of

anderszins aan te tasten.

9. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of

andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

10. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Youve raadt u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het

gebruik van een Cadeaubon te raadplegen.

Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde

cadeaubonvoorwaarden.